Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

live streaming

ζωντανή ροή, σε ζωντανή ροή, ζωντανό

Μεταδίδεται (διαδυκτιακά) την ώρα που εξελίσσεται .

 Προηγούμενες λέξεις:

29/03/2020 dark web, darkweb, dark internet, darknet σκοτεινός ιστός, σκοτεινό δίκτυο, σκοτεινό διαδίκτυο
28/03/2020 data type, datatype δεδομενότυπος
28/03/2020 reality πραγματικότητα
27/03/2020 copy holder, copyhοlder αναλόγιο, δίσκος αντιγράφων
26/03/2020 matrix μητρότυπο
26/03/2020 OFF, ON, down, (O), open, (|) ΚΛ, ΑΝ, κλειστό, (Ο), ανοικτό, (|)
25/03/2020 odos οδός
24/03/2020 virtual keyboard εικονικό πληκρολόγιο
23/03/2020 candela, cd κηρίο
22/03/2020 foreground προσκήνιο
21/03/2020 aka, also known as γνως, γνωστός ως
20/03/2020 economies of scale, diseconomies of scale οικονομίες κλιμακος, ανοικονομίες κλίμακος
19/03/2020 greeking τζίφρες, τζιφροσελίδες
17/03/2020 box file, boxfile κουτί εγγράφων
16/03/2020 calculator αριθμομηχανή
15/03/2020 sludge λύματα, λυματολάσπη, βόρβορος
14/03/2020 autohagiography αυτοαγιογραφία
13/03/2020 ascender άνω γραμμή, άνω γραμμή πατούρας
12/03/2020 out-of-pocket, out of pocket expenditure προσωπική δαπάνη
11/03/2020 metamaterial μεταΰλη, μεταϋλικό
10/03/2020 sound generator ηχογεννήτρια, ηχογόνο
09/03/2020 Mton/y, Million tons per year Εκτον/ε, Εκατομμύρια τόνοι ανά έτος
08/03/2020 Usenet Αναρτητής Γιούσνετ
08/03/2020 effects, special effects τυποσιάσματα, ειδικά εφέ
07/03/2020 UDP, User Datagram Protocol ΠΔΧ, Πρωτόκολλο Δεδομενογραμμάτων Χρήστη
06/03/2020 inkjet, inkjet printer ψεκασμού, εκτυπωτής ψεκασμού
05/03/2020 cyber war, cyper warfare κυβερνοπόλεμος, κυβερνοπολεμική
04/03/2020 spot color, spot colour, solid color καθαρό χρώμα, ατόφιο χρώμα
03/03/2020 kakistocracy, kakistocratie κακιστοκρατία
02/03/2020 remote access τηλεπρόσβαση
02/03/2020 scheda, schedule σχίδα
29/02/2020 hdd, disk drive, hard disk drive δισκοδηγός
28/02/2020 flocculant αντιαιωρικό, κροκοποιητής, κροκιδωτικό
27/02/2020 escape character χαρακτήρας φυγής, σήμα φυγής
26/02/2020 connectionless ασύνδετος
24/02/2020 NOP, NO-OP, no operation instruction ενταπ, εντολή απραξίας
23/02/2020 afterburner, afterburning μετακαυστήρας, μετάκαυση
22/02/2020 HTML, Hypertext Markup Language ΓΛΣΥΚ, γλοσίκ, Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένων
21/02/2020 SOPs, Standard Operating Procedures ΤΔΛ, ταυδιλι, Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας
20/02/2020 time value of money ΧΑΧ, χρονική αξία χρήματος

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS