Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

About

Σχτκα, Σχετικά

Είναι μια θεσμοθετημένη σελίδα η οποία συνοδεύει κάθε ΛΣ ή εφαρμογή και η οποία δίνει πληροφορίες για τον επιδικαιούχο, για τα δικαιώματα που παραχωρούνται στον χρήστη καθώς και πληροφορίες σχετικά με παραμέτρους του προγράμματος και του συστήματος με το οποίο τρέχει. Στη σελίδα έχουν τελευταία προστεθεί στοιχεία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης λειτουργιών.Προηγούμενες λέξεις:

19/04/2018 template σχεδιότυπο
18/04/2018 first responders πρώτοι σώστες
17/04/2018 caravel, caravelle καραβέλα, καράβι
16/04/2018 narrowband στενή ζώνη, στενοζωνικός
15/04/2018 computer-aged, computer aging ηλεκτρονικά μεταχρονισμένος, ηλεκτρονική ηλικίωση
12/04/2018 netmeeting δικτυοσυνάντηση, δικτυοσύσκεψη, δικτυακή σύσκεψη, τηλεσυνάντηση, τηλεσύσκεψη
11/04/2018 chassis δομοπλαίσιο, πλαίσιο
10/04/2018 broadcast, broadcasting εκπέμπω, εκπομπή, μεταδίδω, μετάδοση
08/04/2018 burst, burst mode ριπή, στάση ριπής
06/04/2018 single-sided, double-sided μιας όψης, διπλής όψης
05/04/2018 telemarketing τηλεμπορία, τηλεμπόριο
04/04/2018 annotation επισημείωση
03/04/2018 computerholic δυφιομανής, ηλεκτρονιομανής, ηλ-μανής
02/04/2018 paginate, pagination σελιδώνω, σελίδωση, σελιδαριθμώ, σελιδαρίμηση
01/04/2018 keyboard, keyboard layout πληκτρολόγιο, διάταξη πληκτρολογίου
31/03/2018 bus mastering κυριαρχία διαύλου, παράκαμψη ΚΜΕ
30/03/2018 sky god, sky deity ουράνιος θεός, ουράνια θεότητα
29/03/2018 crash, crashing καταρρέω, κατάρρευση
28/03/2018 webring ιστόκυκλος, κύκλος ιστοταξίων
27/03/2018 version παρέκδοση,
27/03/2018 backspace, Bk Sp, BkSp επαναφορά, Επνφρα, επαναφορέας
26/03/2018 pole, polar, polarity πόλος, πολικός, πολικότητα
25/03/2018 post, posting, poster ταχυδρομώ, ταχυδρόμηση, αναρτώ, ανάρτηση, αναρτητής, άρθρo, δημοσίευμα
24/03/2018 FQDM, domain name, fully qualified domain name εγγεγραμμένο τομεώνυμο, τομεώνυμο
23/03/2018 RTOS, Real Time Operating System ΛΣΠΧ, Λειτουργικό Σύστημα Πραγματικού Χρόνου
21/03/2018 incoming, in εισερχόμενα, εισρχμνα
20/03/2018 child labour εργοδότηση ανηλίκων, παιδική εργσία
19/03/2018 MP3, MPEG Audio Layer 3 ΜΠ3, Μουσική ΣυμΠίεση, Στρώση 3, μιπι 3
18/03/2018 حلال, حرام χαλάλι, χαράμι
17/03/2018 zip, zipping, zipped συμπιέζω, συμπίεση, συμπιεσμένο
16/03/2018 parboiled, partially boiled λιγοβρασμένο, λιγοβρασμένο ρύζι
15/03/2018 FAQ, Frequently Asked Questions ΣΕΡ, Συχνές ΕΡωτήσεις
14/03/2018 compand, companding, compansion, compander συναποσυμπιέζω, συναποσυμπίεση, συναποσυμπιεστής
10/03/2018 activity light, light indicator φωτοδείκτης
10/03/2018 overclock, overclocking, speed margining ταχυχρονίζω, ταχυχρονισμός
08/03/2018 stateless ανακόλουθο
07/03/2018 boot, launch, launching, launcher εκκινώ, εκκίνηση, εκκινηματικός, εκκινητήρας, εγγραφή εκκίνησης
06/03/2018 chat bot, chatterbot αυτομιλητής, αυτόματος ομιλητής
06/03/2018 CRM, Customer Ρelationship Μanagement ΣΔΠΣ, Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων
05/03/2018 IPX, Internetwork Packet Exchange ΔΑΠ, Διαδικτυακή Ανταλλαγή Πακέτων

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS