Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

mark, marker

χρωμογραμμίζω, χρωμογράμμιση, χρωμογραμμιστής, επισημαίνω, επισήμανση, επισημαντήραςΠροηγούμενες λέξεις:

18/09/2021 space bar ράβδος διαστήματος, πλήκτρο διαστήματος, κενό
17/09/2021 error λάθος
16/09/2021 silicon πυρίτιο, σιλικόνη
15/09/2021 logistics σχεδιολογισμός
14/09/2021 language γλώσσα
13/09/2021 coupler ζευκτήρας
12/09/2021 vouch, voucher, coupon υπόσχομαι, υποσχετικό, κουπόνι
09/09/2021 boot, launch, launching, launcher εκκινώ, εκκίνηση, εκκινηματικός, εκκινητήρας, εγγραφή εκκίνησης
07/09/2021 taskbar εργολωρίδα, εργασιολωρίδα
06/09/2021 SSD, solid state disk ΔΣΚ, δισικα, δίσκος συμπαγούς κατάστασης
05/09/2021 MIPS, Millions Instructions Per Second EΚΕΝΑΔ, Εκατομμύρια Εντολές ανά δεύτερο
04/09/2021 hedge, hedge fund θαμνοφράκτης, αντισταθμιστικό ταμείο, αντισταθμιστικό κεφάλαιο
03/09/2021 direct, redirect κατευθύνω, ανακατευθύνω
02/09/2021 formula τύπος, φόρμουλα
31/08/2021 disinfect, disinfected, disinfection απολυμαίνω, απολυμασμένο, απολύμανση
30/08/2021 carry bit, carry flag κρατούμενο δυφίο
29/08/2021 sound blast, sound blaster ηχοβολώ, ηχοβόλο, ηχοβολή
28/08/2021 synthesize συνθέτω
27/08/2021 ISS, International Space Station Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ΔΔΣ, διδισί
25/08/2021 denizen, regular ιστομανής, τακτικός
24/08/2021 calculated risk σταθμισμένος κίνδυνος
23/08/2021 data werehouse, data warehousing αποθήκη δεδομένων, αποθήκευση δδμνων
21/08/2021 ενδοδεσμός, εξοδεσμός internal, external link
20/08/2021 overtype, overwrite επιτυπώνω, επιτύπωση, επεγγράφω, επεγγραφή
19/08/2021 contrast αντίθεση
18/08/2021 network manager διαχειριστής δικτύου
17/08/2021 DOS, Disk Operating System ΛΣΔ, λισιδι, Λειτουργικό Σύστημα Δίσκων
16/08/2021 Enter, Entry Εισγη, Εισαγωγή
15/08/2021 KB, KiloByte ΧΟ, ΧιλιΟκτάδα
14/08/2021 bits per inch δυφία ανά ίντσα
13/08/2021 triage διαλογή ασθενών, προτεραιοποίηση
12/08/2021 IC, Integrated Circuit, chip ΟλΚυ, ΟΛοκληρωμένο ΚΥκλωμα, πλακίδιο
11/08/2021 dwarf planet νανοπλανήτης
10/08/2021 anticipate, anticipation, anticipatory, anticipator προλαμβάνω, πρόληψη, προληπτικός, προνοώ, πρόνοια, προνοητικός
09/08/2021 screen capture, screen shot, screenshot αποτύπωση οθόνης
08/08/2021 AC, alternating current ΕΡ, ερο, εναλλασσόμενο ρεύμα
07/08/2021 comply, compliance, compliant συμφωνώ, σύμφωνο, συμβατό, προσαρμοσμένο
06/08/2021 restore, system restore, restore point παλινόρθωση, παλινόρθωση συστήματος, σημείο παλινόρθωσης
05/08/2021 synchronous, synchronic σύγχρονο, συγχρονισμένο, συγχρονικό, ταυτόχρονος
04/08/2021 VPN, virtual private network ΕΙΔΙ, ιδι, Εικονικό Ιδιωτικό ΔΙκτυο