Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

finance, financial

χρηματοδοτώ, χρηματοδότηση, χρηματοπιστωτικός, νομισματικός

 

 Προηγούμενες λέξεις:

15/09/2019 domino effect φαινόμενο του ντόμινο, αλυσιδωτή αντίδραση
14/09/2019 DB, Data Bank ΤΔ, ταυδί, Τράπεζα Δεδομένων
13/09/2019 undo αναίρεση, αναιρώ
12/09/2019 mold, cast, shoe tree καλούπι, καλαπόδι
11/09/2019 a priori, a posteriori εκ προηγουμένου, εξ επομένου, προηγουμένως, επομένως
10/09/2019 sustainable αειφόρος, διατηρήσιμος, βιώσιμος
09/09/2019 ERD, Entity Relationship Diagram, ER model) ΔΣΟ, δισιό, Σχεσιόγραμμα Οντοτήτων
08/09/2019 cognato, cognate αναγνώριμο, συγγενικό, ομόριζο
07/09/2019 nm, nanometer νμ, νανόμετρο
06/09/2019 ember καρβουνιά, κάρβουνιάζω
05/09/2019 springler ραντιστήρας, εκτοξευτήρας
04/09/2019 effects, special effects τυποσιάσματα, ειδικά εφέ
03/09/2019 charger, charge, charging, discharge, discharged φορτιστής, φορτίζω, φόρτιση, αποφορτίζω, αποφόρτιση, αποφορτισμένη
02/09/2019 buffer zone ενδιάμεση ζώνη
01/09/2019 nest, nesting, nested εμφωλεύω, εμφώλευση, εμφωλευμένο, εμφώλευμα, εγκλείω, εγκλεισμός, έγκλειστο
31/08/2019 STR, Suspend-to-RAM ΕξΜΤΠ, εξμιταυπί, Εξάρτηση από ΜΤΠ
30/08/2019 network engineer, neteork archtect μηχανικός δικτύου
29/08/2019 festival, fiesta, festa, feast φεστιβάλ, εστιώ
28/08/2019 e-commerce ηλ-εμπόριο
27/08/2019 check bits δυφία ελέγχου
26/08/2019 cross hair στόχαστρο, σταυρόνημα, σκόπευτρο, δείκτης
25/08/2019 self-driving car αυτόνομο αυτοκίνητο
24/08/2019 SMP, Symmetric Multiprocessing ΣΜΠ, Συμμετρική Πολυεπεξεργασία
23/08/2019 bullet, • σφαιρίδιο, •
22/08/2019 ns, nanosecond νδ, νανοδεύτερο
21/08/2019 chat, discussion διαδικτυακή συζήτηση, διασυ
20/08/2019 bad loser, sore loser χολωμένος, κακοδέκτης
19/08/2019 nuke, kill ξεκάνω, σκοτώνω
18/08/2019 transfer, transport διαβίβαση, μεταβίβαση, μετάθεση, μεταφορά
17/08/2019 AS, Autonomous System ΑΣΥΣ, Αυτόνομο Σύστημα, Αυτόνομο Δíκτυο
17/08/2019 DMI, Desktop Management Interface ΔΕΔ, διεδ, Διεπαφή Επιτραπέζιας Διαχείρισης
16/08/2019 plafond, ceiling οροφή, ανώτατη τιμή
15/08/2019 monocoque, bicoque, multicoque, cockle, single hulled, double hulled μονοπλαίσιος, διπλαίσιος πολυπλαίσιος
14/08/2019 key bar στοιχειοφόρος ράβδος, σφύρα
13/08/2019 select, selected, selection επιλέγω, επιλεγμένο, επiλογή
12/08/2019 EFSF, European Financial Stability Facility ΕΤΝΣ, εταυνισί, Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Σταθερότητας
11/08/2019 telnet τηλεδίκτυο
10/08/2019 ANI, automatic number identification ανκλη, αναγνώριση κλήσης
08/08/2019 batch δέσμη, δεσμικά, σύνολο, συνολικά
07/08/2019 twist, supertwist συστροφή, υπερσυστροφή

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS