Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

formula

τύπος, φόρμουλα

Στη θέση αριθμών ή συμβόλων βάζεις μεταβλητά, κι όπως σε καλούπι (τύπο) βγάζεις, με συσχετισμό, ένα αποτέλεσμα. Κατά πόσο είναι ορθό ή όχι εξαρτάται από την ορθότητα του τύπου αλλά και τα πλαίσια που συνήθως έχουν τα μεταβλητά. Μια εξίσωση είναι φόρμουλα.
Στα λογιστικά φύλλα πρέπει να δηλώνουμε για κάθε κελί ή σύνολο κελιών τι είναι. Επιγραφή φόρμουλα ή αριθμός.Προηγούμενες λέξεις:

28/01/2020 interlace, interlaced, interlacing διασαρώνω, διασάρωση
27/01/2020 BP, Before Present ΠΠ, ΠΠΧ, πιπιχί, Προ Παρόντος, Προ Παρόντος Χρόνου
26/01/2020 thermal scanning θερμική σάρωση
25/01/2020 SOAP, Simple Object Access Protocol ΑΠΠΑ, Απλό Πρωτόκολλο Πρόσβασης Αντικειμένων
24/01/2020 LHC, Large Hadron Collider ΜΑΣ, Συγκρουστήρας Αδρονίων, Μεγάλος Αδρονικός Συγκρουστήρας
24/01/2020 dingbat διακοσμητικό
23/01/2020 IQ, intelligence quotient, IQ test ΔΝ, δινί, Δείκτης Νοημοσύνης, Μέτρηση ΔΝ, ΜΔΝ
22/01/2020 UI, User Interface ΔΧ. διχί, Διεπαφή Χρήστη
21/01/2020 printable version εύκολη εκτύπωση
19/01/2020 title font, display face τιτλοσειρά, γραμματοσειρά τίτλων
18/01/2020 MERS, Middle East Respiratory Syndrome ΑΣΜΑ, Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής
17/01/2020 decode, decoding, decoder αποκωδικεύω, αποκωδίκευση, αποκωδικευτής
17/01/2020 waiver αποποίηση δικαιώματος, παραίτηση από δικαίωμα, άδεια παρέκκλισης
16/01/2020 overlap, overlaping επικαλύπτω, επικάλυψη
15/01/2020 diskless άδισκος
15/01/2020 finish, finished, finishing ολοκλήρωση, ολοκληρώνω, τελείωμα, τέλος
14/01/2020 KLOC, thousands of lines of code ΧΓΠΚ, Χιλιάδες Γραμμές Πηγαίου Κώδικα
13/01/2020 abstract, abstraction, abstracted αφαιρώ, αφαίρεση, αφαιρεμένο, αφηρημένο, απόκομμα, σύνοψη
12/01/2020 venue χώρος, πλαίσιο, διαδικασία
11/01/2020 silicon πυρίτιο, σιλικόνη
10/01/2020 limit-up, limit-down άνω όριο, κάτω όριο, όρια διακύμανσης
10/01/2020 multicast, multicasting πολυεκπομπή, πολυεκπέμπω, πολυμετάδοση, πολυμεταδίδω, πολλαπλή μετάδοση
09/01/2020 body language σωματική γλώσσα
08/01/2020 bagpipe, bagpipes άσκαυλος, ασκαύλι, γκάιντα
08/01/2020 block κομμάτι, απόσπασμα, εμποδίζω, εμπόδιο,
07/01/2020 SP, stack page Στοίβα Οδηγητή
05/01/2020 twist, supertwist συστροφή, υπερσυστροφή
04/01/2020 USB, Universal Serial Bus ΚΣΔ, κασιδι, Καθολικός Σειριακός Δίαυλος
03/01/2020 Chat, IRC, ICQ, Lounge, ΠΔΣ, Πρόγραμμα Διαδικτυακών Συζητήσεων
02/01/2020 standby, on call σαναμονή, σεπιφυλακή. εφεδρικός, αναπληρωματικός
01/01/2020 nest, nesting, nested εμφωλεύω, εμφώλευση, εμφωλευμένο, εμφώλευμα, εγκλείω, εγκλεισμός, έγκλειστο
31/12/2019 semantic web σημασιολογικός ιστός
30/12/2019 deal συναλλαγή, καλή αγορά, αγορά, συμφωνία
29/12/2019 NII, net interest income ΚΕΤ, καθαρό εισόδημα τόκων
28/12/2019 software piracy λογισμική πειρατεία
28/12/2019 intercom, intercommunication ενδοεπικοινωνία
27/12/2019 infect, infected, infection μολύνω, μολυσμένο, μόλυνση
26/12/2019 resource, system resources πόρος, πόροι συστήματος
24/12/2019 virus scan ιοσάρωση
23/12/2019 palaeoclimatology, palaeoclimatologist παλαιοκλιματολογία, παλαιοκλιματολόγος

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS